Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain. Adres Naszej Szkoły: Polish Language School, Inc., P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221, Zajęcia szkolne odbywają się w New Britain High School (2 piętro) 110 Mill St New Britain, CT 06053, Tel. 860 604-7797 e-mail biuro.szkolajp@gmail.com

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa III EStrona: Poprzednia | 2 | Następna

 

- - - Strona 2 z 10 - - -

 

LEKCJA 21 - 3/13/21

 
Temat: Moja rodzina. Jaki on/ona/ono jest? Konkurs plastyczny - Bo lubie Jezyk polski.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Przedstawialismy czlonkow rodziny i dodpowiadalismy na pytanie: Kto to jest?-To jest mama, a to tata. Itd str 46 cw 2B
-Opisywalismy obrazki str 46 cw 2C i odpowiadalismy na pytania: Co robi babcia?;Jakie widzisz kolory?Ile jest osob na zdjeciu? Itd.
-Utrwalalismy slownictwo: gruby/chudy, duży/mały, ładna/brzydka, młoda/stara, wesołe/smutne, zdrowe/chore. Sluchalismy nagrania CD 1/45 i powtarzalismy zdania
-Odpowiadalismy na pytania : Jaki on jest?-On jest gruby.; Jaka ona jest?-Ona jest ładna.;Jakie ono jest?-Ono jest wesołe.
-Sluchalismy piosenke pt “Zobacz jaki jestem” CD 1/46 a nastepnie cwiczylismy czytanie (tekst str 47)
-Przepisalismydo zeszytu wyrazy i zdania z cw str 42-43 (zeszyt cwiczen)
-Konkurs plastyczny “Bo lubie jezyk polski”: ogladnelismy 2 odcinki bajki pt.“Porwanie Baltazara Gabki” i rysowalismy obrazki na podstawie tej bajki.
https://www.youtube.com/watch?v=jNytXU0c3m0

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac tekst piosenki pt “Zobacz jaki jestem ” str 47 - podrecznik (CD 1/46)
-Odpowiedz na pytania - wybierz po 3 odpowiedzi z cw 2C str 47 na kazde pytanie (zalacznik)
-Prosze przeslac mi rysunki, ktore dzieci narysowaly na lekcji. Dzieci, ktore musialy wyjsc wczesniej lub byly nieobecne moga to zrobic w domu. Bardzo prosze przeslac mi rysunki do wtorku - 3/16/21 iza.sozanski.szkolajp@gmail.com

Subject: My Family. What is he / she / it like? Art competition - Because I like Polish language.

During the lesson, we realized:
-We introduced the family members and answered the question: Who is this? -This is mom, and this is dad. Etc. page 46 ex 2B
-We described the pictures on page 46 ex 2C and answered the questions: What is Grandma doing?; What colors do you see? How many people are there in the picture? Etc.
-We practiced the vocabulary: fat / thin, big / small, pretty / ugly, young / old, happy / sad, healthy / sick. We listened to 1/45 CD recordings and repeated sentences
-We answered the questions: What is he like? -He is fat. What is she like? -She is pretty.; What is child like? -Child is happy.
-We listened to the song "See how I am" CD 1/46 and then we practiced reading (text page 47)
-We have copied the words and sentences from ex pp 42-43 (exercise book)
-Art competition "Because I like Polish language": we watched 2 episodes of the fairy tale "Searching for Baltazar Gabka" and drew pictures based on this fairy tale.

Homework
-Learn to read the lyrics of the song "See how I am" p. 47 - manual (CD 1/46)
-Answer the questions - choose 3 answers from ex 2C page 47 for each question (attachment)
-Please send me the pictures that the children drew during the lesson. Children who had to leave early or were absent may do so at home. Please send me the drawings by Tuesday 3/16/21 iza.sozanski.szkolajp@gmail.com

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-03-13 14:16:27 ET
Izabela Sozański
20 marca 2021

 


LEKCJA 20 - 3/6/21

 
Temat: Co lubisz robic? Kocham moja rodzine.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Odmienialismy czasownik lubić w liczbie pojedynczj i w liczbie mnogiej - ustnie i pisemnie (zalacznik)
-Podrecznik str. 40-3A cwiczylismy wymowe zdan : 1. Ja lubie grac w pilke itd (CD 1/39); Odpowiadalismy na pytania : Co on lubi robic?-On lubi grac w pilke itd.
-Podrecznik str. 40-3B - odpowiadalismy na pytania: Czy Smokus lubi spiewac?- Tak, Smokus lubi spiewac; Czy Smokus lubi grac na komputerze?-Nie, Smokus nie lubi grac na komputerze
-Nowe slownictwo: mama, tata, brat, siostra,babcia, dziadek
-Przeciwienstwa : wesoly-smutny, zdrowy-chory, gruby-chudy
-Odsluchalismy piosenke pt Rodzina Smokusia (slowa w zalaczniku; CD 1/41)
-Podrecznik str 44-45 (CD 1/43)
-Przepisalismy do zeszytu slownictwo i zwroty z cwiczen str 38-3A, 40 i 41
-Sluchalismy piosenke pt Moja wesola rodzinka na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 45 - podrecznik (CD 1/43)
-Naucz sie czytac tekst piosenki -Rodzina Smokusia (zalacznik i CD 1/41)
-Napisz co najbardziej lubisz robic (Najbardziej lubię….)
-Przepisz tekst piosenki do zeszytu

Subject: What do you like to do? I love my family.
During the lesson, we realized:
-We have conjugated the verb like in singular and plural - orally and in writing (attachment)
-Manual page 40-3A we practice the sentences: 1. I like to play soccer. etc. (CD 1/39); We answered the questions: What does he like to do? -He likes to play soccer. etc.
-Manual page 40-3B - we answered the questions: Does Smokus like to sing? - Yes. Smokus likes to sing; Does Smokus like to play computer games? -No. Smokus doesn't like computer games etc.
-New vocabulary: mom, dad, brother, sister, grandmother, grandfather
-Opposites: happy-sad, healthy-sick, fat-skinny
-We listened to the song entitled Smokuś Family (words in the attachment; CD 1/41)
-Manual pages 44-45 (CD 1/43)
-We rewrite the vocabulary and phrases from exercises on pages 38-3A, 40 and 41 for the notebook
-We listened to the song titled My happy family on youtube
Homework
-Learn to read page 45 - manual (CD 1/43)
-Learn to read the lyrics of the song -The Smokus Family (attachment and CD 1/41)
-Write what you like to do the most (I like best….)
-Rewrite the song lyrics to your notebook

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

Załącznik nr 2:

 

 

Załącznik nr 3:

 

 

 

 

2021-03-06 13:05:36 ET
Izabela Sozański
13 marca 2021

 


LEKCJA 19 - 2/27/21

 
Lekcja 19
Temat: Czesci ciala w liczbie mnogiej. Odmiana czasownika myć.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Poznalismy czesci ciala w liczbie mnogiej
-Przepisalismy do zeszytu (zalacznik nr 1)
-Podrecznik str 38 -39 : 2A - numerowalismy w odpowiedniej kolejnosci, 2B -cwiczylismy wymowe czesci ciala w liczbie mnogiej - CD 1/37, 2D
-Ustnie odmienialismy czasownik - myć (zalacznik nr 2)
-Przepisywalismy zdania do zeszytu (zalacznik nr 3)
-Czytalismy tekst pt Lepimy balwana (Lubie czytac po polsku)
-Zrobilismy cwiczenia str 21

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 20 Lepimy balwana (Lubie czytac po polsku)
-Zrob cw 2 str 22 (Lubie czytac po polsku)

Lesson 19
Topic: Parts of the body in the plural. Conjugation of the verb - to wash.

During the lesson we realized:
-We learned the body parts in plural
-We wrote in the notebook (attachment 1)
-Manual pg 38 -39: 2A - the correct order, 2B-we practiced the pronunciation of parts of the body in the plural - CD 1/37, 2D
-Orally we practiced the verb - to wash (attachment 2)
-We rewrote the sentences for the notebook (attachment 3)
-We read the text entitled Lepimy balwana (I like to read in Polish)
-We did exercises p. 21 (I like to read in Polish)

Homework
-Learn to read p. 20 We make a snowman (I like to read in Polish)
-Do ex 2 page 22 (I like to read in Polish)

 

 

 

2021-02-27 13:05:38 ET
Izabela Sozański
6 marca 2021

 


LEKCJA 18 - 2/20/21

 
Lekcja 18
Temat: Czesci ciala. Cwiczenia w budowaniu zdan.

Na lekcji zrealizowalismy:
-Cwiczenia w budowaniu zdan - ustnie i pisemnie (karty pracy wyslane przed lekcja)
-Powtorzylismy czesci ciala: ręka, noga, oko, ucho, nos, ząb, usta, głowa, brzuch, plecy
-Podrecznik str 36 i str 37 CD 1/36
-Sluchalismy piosenke pt “Gdzie jest reka, a gdzie noga?” (tekst w zalaczniku); CD 1/34
-Przepisalismy wyrazy do zeszytu z cw 1A str 34
-Zaznaczalismy samogloski w wyrazach
-Lubie czytac po polsku cwiczenia str 18 i 19
-Ogladalismy filmy na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=iwhFqAOt1eQ

Zadanie domowe
-Naucz sie czytac str 37-podrecznik
-Naucz sie czytac tekst piosenki (w zalaczniku)
-Wypisz z tekstu piosenki czesci ciala

Topic: Parts of the body. Exercises in building sentences.

During the lesson we realized:
-Exercises in building sentences - orally and in writing (worksheets sent before the lesson)
-We have repeated parts of the body: hand, leg, eye, ear, nose, tooth, mouth, head, abdomen, back
-Manual page 36 and page 37 CD 1/36
-We listened to the song “Where is the hand, and where is the leg?” (text in the attachment); CD 1/34
-We rewrote the words for the notebook from ex 1A, page 34
-We marked the vowels in words
-I like to read in Polish - exercises on pages 18 and 19
-We watched movie on youtube

Homework
-Learn to read page 37-Manual
-Learn to read the lyrics (in the attachment)
-Rewrite body parts from the lyrics

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-02-20 12:59:42 ET
Izabela Sozański
27 lutego 2021

 


Zalacznik z lekcji 2/6/21

 
Zalacznik

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2021-02-06 12:54:52 ET
Izabela Sozański
20 lutego 2021

 


- - - Strona 2 z 10 - - -

 

Strona: Poprzednia | 2 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny